REGULAMIN
I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.winepassion.pl.
2. Właścicielem sklepu internetowego www.winepassion.pl jest Paweł Bożek, ul. Żabiniec 101F lok. 6, 31-215 Kraków, NIP: 9451970372, REGON: 121446535.
3. Znaczenie użytych w Regulaminie pojęć:
a) Sklep – sklep internetowy działający dostępny pod adresem www.winepassion.pl
b) Kupujący / Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje zamówienia w Sklepie
c) Sprzedający – Paweł Bożek, ul. Żabiniec 101F lok. 6, 31-215 Kraków
d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego)
e) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczy środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Respektując zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18, wynikający z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18. rok życia.
2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
a) Posiadanie dowolnej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozille Firefox, Opera, Google Chrome etc.)
b) Włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy

III. Składanie zamówienia

1. Zamówienie może składać i odbierać wyłącznie osoba, która ukończyła lat 18 oraz spełnia inne przesłanki wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym: nie znajduje się w stanie nietrzeźwości i nie dokonuje zakupu alkoholu na kredyt lub pod zastaw.
2. Warunkiem złożenia zmówienia jest wcześniejsze zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień. W tym celu, przed złożeniem zamówienia, zostaną Państwo poproszeni o zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego postanowień. W przypadku braku takiej akceptacji, zakończenie procedury zamawiania nie będzie możliwe.
3. Korzystanie ze Sklepu „z rejestracją Klienta” i „bez rejestracji Klienta”:
a) Zamówienie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza płatności i wysyłki z obowiązkowymi danymi: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
b) Bez rejestracji gdzie proces postępowania jest taki sam jak w przypadku zamówienia z rejestracją, jednak dane nie zostają zapisane.
4. W celu złożenia zamówienia, należy:
a) Dokonać wyboru towaru i jego ilości, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie internetowej Sklepu
b) Wybór zamawianych towarów przez Kupującego dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka
c) Po podaniu przez Kupującego wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, wybranego sposobu i kosztów dostawy, wybranej metody płatności
d) W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie z obowiązkiem zakupu”, Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru towaru
5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr…”, zawierające ostateczne potwierdzenie zamówienia.

IV. Dostawa

1. Dostawa towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
2. Szczegółowe sposoby, koszty i terminy dostawy dostępne są w zakładce Koszty i czas dostawy.
3. W Sklepie możliwe są następujące formy dostawy:
a) dowóz transportem własnym (na terenie Krakowa)
b) przesyłka kurierska
c) można również odebrać towar osobiście z Magazynu, który się mieści przy ulicy Miodowej 26 (po ówczesnym uzgodnieniu godziny)
4. Do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy, które pokrywa Klient. Koszty te różnią się w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. O kosztach tych, jak również o terminie dostawy, Klient informowany jest podczas składania zamówienia, przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.
5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych.
6. Kurier upoważniony jest do weryfikacji pełnoletności osoby odbierającej towar zamówiony w Sklepie.
7. Sklep zastrzega, że osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera.

V. Ceny i rodzaje płatności

1. Ceny towarów oferowanych przez Sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich.
2. Cena podana przy każdym produkcie i koszt dostawy są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego od chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
3. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów wysyłki, które naliczane są podczas składania zamówienia, zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem dostawy, wg cennika podanego w zakładce Koszty i czas dostawy.
4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) Przelewem na numer konta bankowego: 55 1950 0001 2006 0739 7396 0002
b) Płatnością w systemie DotPay
c) W formie indywidualnie uzgodnionej z Klientem
5. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, powinien w czasie składania zamówienia wypełnić pole „Uwagi do zamówienia”, podając pełne dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie faktury na podany przez siebie adres mailowy lub zażądać jej przesłania w wersji papierowej.

VI. Reklamacje i zwroty

A. Uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na jej przeznaczenie; została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym celu przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy zawieraniu umowy.
4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
10. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
11. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, a Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Postanowienia tego nie stosuje się jednak, gdy Kupującym jest Konsument.
12. Szczególne uprawnienia Kupującego będącego konsumentem:
12.1 Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
12.2 Konsument może żądać: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).
12.3 Reklamację można złożyć w dowolnej formie, najlepiej na piśmie, opisując zauważoną wadę i określając żądanie. Pismo reklamacyjne można przekazać osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
12.4 Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
12.5 Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
12.6 Reklamację z tytułu rękojmi, wraz z określeniem żądania, należy zgłosić najpóźniej w terminie 1 roku od momentu zauważenia wady, w każdym wypadku nie później niż w terminie 2 lat od wydania rzeczy.
13. Procedura wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi:
13.1 Kupujący powinien złożyć reklamacje na piśmie opisując zauważoną wadę i określając żądanie. Pismo reklamacyjne można przekazać Sprzedawcy osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
13.2 Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na adres:

Paweł Bożek,
ul. Żabiniec 101F lok. 6,
31-215 Kraków

13.3 Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
13.4 Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
13.5 Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat. W powyższym terminie Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o żądaniu obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

B. Uszkodzenie przesyłki podczas transportu

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu z winy firmy kurierskiej, Kupujący powinien żądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Odbierając przedmiot zamówienia, Kupujący powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada naruszonego opakowania lub innych uszkodzeń zewnętrznych, wskazujących na uszkodzenie lub otwarcie podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, odbiorca ma prawo żądać sporządzenia protokołu w ciągu 7 dni od daty odbioru. Tryb postepowania w przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu określa Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
2. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie przesyłki podczas transportu tylko wówczas, gdy Konsument wskazał przewoźnika innego, niż oferowanego przez Sprzedawcę.

VII. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługujące konsumentowi

1. Prawo odstąpienia od umowy
Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia i wskazana przez Konsumenta (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego:
• listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Paweł Bożek, ul. Żabiniec 101F lok. 6, 31-215 Kraków
• lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mail@winepassion.pl (w tym przypadku, prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą mailową).
Konsument może skorzystać z dołączonego do przesyłki wzoru formularza odstąpienia od umowy lub wzoru znajdującego się na stronie Reklamacje i zwroty, jednak nie jest to obowiązkowe.
Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W celu realizacji powyższego uprawnienia należy odesłać lub przekazać zakupiony towar na adres: Paweł Bożek, ul. Żabiniec 101F lok. 6, 31-215 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
2. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący otrzyma zwrot wszystkich otrzymanych płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Kupujący musi jednak ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów zależy od wybranego przez Państwa sposobu zwrotu towaru, np. cennika obowiązującego w wybranej przez Państwa firmy kurierskiej.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Uwaga: Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Dane osobowe Klientów

1. Administratorem danych osobowych jest firma Paweł Bożek.
2. Z chwilą złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży.
3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem firmy kurierskiej w celu realizacji dostawy towaru do Klienta.
4. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

IX. Polityka prywatności i wykorzystywanie plików cookies

1. Firma Paweł Bożek przestrzega zasad prywatności Klientów korzystających ze sklepu www.winepassion.pl
2. Dane osobowe klientów Sklepu, przesyłane przez nich za pomocą formularzy internetowych, przechowywane są zgodnie z zasadami przewidzianymi w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Regulamin polityki cookies jest dostępny na stronie Polityka Cookies
4. Serwisy płatnościowe, z usług których korzysta firma Paweł Bożek, posiadają własne zabezpieczenia internetowe i prowadzą swoją politykę prywatności.
5. Uwagi dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: Paweł Bożek, ul. Żabiniec 101F lok. 6, 31-215 Kraków lub mailowo: mail@vinepassion.pl.
6. Polityka prywatności wchodzi w życie 01.05.2015

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Ewentualne kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu strony będą się starały rozwiązywać na drodze polubownej. W razie, gdyby polubowne załatwienie sporu nie było możliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, a odbiór zamówienia odbywa się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w razie sporu sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby firmy Paweł Bożek a prawem właściwym – prawo polskie.
4. Regulamin wchodzi w życie 01.05.2015

Musisz mieć 18 lat by wejść na tą stronę

Potwierdź swój wiek